ГоловнаКаталогБлогРейтингЕ-Пошта 
 
 
Зробити домашньою у вибране  

  Рядкові функції  
Усі ці функції різноманітно оброблюють рядки. Окремі рядкові функції можна знайти у розділах про регулярні вирази та про функції обробки URL.

addslashes()
chop()
chr()
chunk_split()
convert_cyr_string()
crypt()
echo()
explode()
flush()
get_meta_tags()
htmlentities()
htmlspecialchars()
implode()
join()
ltrim()
md5()
nl2br()
ord()
parse_str()
print()
printf()
quoted_printable_decode()
quotemeta()
rawurldecode()
rawurlencode()
setlocale()
soundex()
sprintf()
strchr()
strcmp()
strcspn()
stripslashes()
strlen()
strpos()
strrchr()
strrev()
strrpos()
strspn()
strstr()
strtok()
strtolower()
strtoupper()
str_replace()
strtr()
substr()
trim()
ucfirst()
ucwords()


addslashes

AddSlashes - Повертає той же рядок із захищеними (маскованими) службовими символами.

Опис

string addslashes(string str);

У рядку str додає зворотну похилу риску (\) перед символами, що мають бути захищеними у запитах до баз даних.

Це символи: ('), ("), (\) та NUL .

Також див. stripslashes(), htmlspecialchars() та quotemeta().


chop

Chop - Відсікає білі символи (символи пропуску, whitespaces) у кінці рядка

Опис:
string chop(string str);

Повертає рядок без кінцевих білих символів, символ нового рядка включно.

Білі символи це " ", "\n", "\r", "\t", "\v", "\0"

Example 1. chop()

$trimmed = Chop($line);

Також див. trim().


chr

Chr - Повертає вказаний символ

Опис

string chr(int ascii);

Повертає рядок з одного символу, що був указаний числом у коді ascii.

Приклад 1. chr()

$str .= chr(27); /* додає символ ESC у кінець $str */

/* Часто корисніше інша функція */

$str = sprintf("The string ends in escape: %c", 27);

Ця функція доповнює функцію ord(). Також див. у sprintf() форматуючий рядок з %c.


chunk_split

chunk_split - Розбиває рядок на менші частини

Опис

string chunk_split(string string, int [kusen] , string [end] );

Після кожних kusen символів функція вставляє рядок end . kusen за замовчанням дорівнює 76, end за замовчанням = "\r\n". Функція повертає новій рядок, первісний залишається недоторканим.

Годиться, наприклад, для перетворення результату функції base64_encode до вимог RFC 2045.

Example 1. chr_replace()

# format $data using RFC 2045 semantics

$new_string = chunk_split(base64_encode($data));

Ця функція значно швидше, ніж ereg_replace().


convert_cyr_string

convert_cyr_string - Переводить з одної кириличної абетки до іншої

Опис

string convert_cyr_string(string str, string z, string do);

Ця функція змінює одне стандартне числове відображення кириличної абетки на інше.

Змінні z та do є символами, які визначають, із якого на який стандарт змінюємо.

Підтримуються стандарти:

 • k - koi8-r
 • w - windows-1251
 • i - iso8859-5
 • a - x-cp866
 • d - x-cp866
 • m - x-mac-cyrillic


crypt

crypt - шифрує рядок методом DES

Опис

string crypt(string shovaty, [string jak]);

Шифрує рядок стандартною методою UNIX DES. shovaty - рядок, який треба відобразити, jak - 2-символьний рядок, що змінює алгоритм шифрування. Див. документацію UNIX для додаткової інформації.

Якщо параметр (підстава) jak відсутня, то PHP згенерує її випадковим чином.

Деякі операційні системи підтримують декілька типів таємничення. В дійсності, інколи замість методи DES використовується метода MD5. Тип шифрування встановлюється параметром jak. Під час установлення PHP виявляє, які методи таємного відображення має операційна системи, та буде підтримувати підставу jak для інших методів таємничення. Якщо програміст не вкаже підставу jak, то PHP створить ключ для прийнятого у системі методу таємного відображення, чи то 2-символьний ключ для DES, чи то 12-символьний ключ для MD5. PHP підтримує сталу на ім'я CRYPT_SALT_LENGTH, яка вкаже вам, який ключ застосовує ваша операційна система.

При застосуванні методу DES результат функції містить ключ у двох перших символах.

Немає функції для зворотного перетворення у первісний рядок, бо метод цього не потребує.


echo

echo - виводить у результуючу сторінку один чи декілька рядків

Опис

echo(string arg1, string [argn]...);

Додає до результуючої сторінки всі параметри.

echo() не є функцією - це мовна конструкція, тому дужки не обов'язкові.

Приклад 1. echo

echo "Hello World";

Також див.: print(), printf(), flush()


explode

explode - Розкладає рядок в елементи масиву

Опис

array explode(string separator, string string);

Повертає масив, що містить в елементах частини, які були відокремлені у первісному рядку рядочками separator.

Приклад 1. explode()

$pizza = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6";

$pieces = explode(" ", $pizza);

Також див.: chunk_split() та implode().


flush

flush - виштовхує вміст усіх буферів у мережу та до оглядача

Опис

void flush(void);

Виштовхує вміст буфера виводу PHP та усіх інших буферів, що використовує PHP (CGI, web-сервер i т.д.). Це є ефективна можливість видати усе накопичене в буферах оглядачу.


get_meta_tags

get_meta_tags - Копіює вміст мета-тегів у двоколонкову таблицю (асоціативний масив)

Опис

array get_meta_tags(string filename, int [use_include_path]);

Відкриває файл filename, обробляє його рядок за рядком та копіює мета-теги.

Приклад 1. Мета Теги

<meta name="author" content="name">

<meta name="tags" content="php3 documentation">

</head> <!- parsing stops here ->

(Зверніть увагу на символи закінчення рядків, PHP3 використовує OS-залежну функцію для перегляду рядків, тому тексти з MAC оброблюються неправильно на Unix.)

Значення властивості name стає ключем, значення властивості content стає значенням масиву, який повертає функція, тому ви можете використовувати типові функції щоб переглядати цей масив чи окремі елементи.

Спеціальні символи, якщо містяться в значенні властивості name, замінюються на символ '_', інші перетворюються у нижній регістр (малі літери).

Якщо параметр use_include_path встановлений у 1, то PHP3 буде намагатися відкрити файл по стандартному include шляху.


htmlentities

htmlentities - Перетворює всі можливі символи у коди HTML.

Опис

string htmlentities(string string);

Ця функція ідентична htmlspecialchars() , за винятком того, що всі символи, що мають код HTML, замінюються на цей HTML код.

PHP 3.0 використовує кодову таблицю ISO-8859-1.

Також див.: htmlspecialchars() та nl2br().


htmlspecialchars

htmlspecialchars - Перетворює у коди HTML символи & " < >

Опис

string htmlspecialchars(string string);

Деякі символи мають особливо значення у HTML, тож, якщо такі є, їх слід замінити кодами HTML. Ця функція повертає рядки з такими замінами.

Ця функція корисна для вилучення розмітки HTML у тексті, що надійшов від користувача. (дошки повідомлень, книги відвідувачів).

PHP 3.0 робить такі заміни:

 • '&' (амперсанд) стає '&amp;'
 • '"' (подвоєні лапки) стає '&quot;'
 • '<' (знак менше) стає '&lt;'
 • '>' (знак більше) стає '&gt;'

Майте на увазі, що ця функція не заміняє нічого іншого. Для повної обробки див. функцію htmlentities().

Також див.: htmlentities() та nl2br().


implode

implode - Створює рядок з елементів масиву.

Опис

string implode(array pieces, string glue);

Повертає рядок з усіма елементами масиву у тому ж порядку, із рядком glue проміж елементами.

Приклад 1. implode()

$colon_separated = implode($array, ":");

Також див.: explode(), join(), та chunk_split().


join

join - Створює рядок з елементів масиву

Опис

string join(array pieces, string glue);

join() є псевдонимом функції implode(), и цілком їй тотожна.


ltrim

ltrim - Відсікає недруковані (білі) символи на початку рядка

Опис

string ltrim(string str);

Ця функція повертає рядок без початкових білих символів, символ нового рядка включно.

Білі символи це " ", "\n", "\r", "\t", "\v", "\0"

Також див.: chop() та trim().


md5

md5 - Підраховує значення md5 для рядка

Опис

string md5(string str);

Підраховує значення MD5 для рядка str за допомогою алгоритма RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest.


nl2br

nl2br - Перетворює символи нового рядка у HTML-тег нового рядка

Опис

string nl2br(string string);

Повертає string із '<BR>' перед кожним символом нового рядка.

( nl2br є скорочення від new lines to BR)

Також див.: htmlspecialchars() та htmlentities().


ord

Ord - Повертає ASCII-значення символу

Опис

int ord(string string);

Повертає числове значення (ASCII-значення) першого символу рядка string. Ця функція доповнює функцію chr().

Приклад 1. ord()

if (ord($str) == 10) {

echo("The first character of \$str is a line feed.\n");

}

Також див.: chr().


parse_str

parse_str - розбиває рядок на змінні.

Опис

void parse_str(string str);

Розглядає рядок str , нібито він є рядком запиту у URL, знаходить у ньому та встановлює змінні поточного середовища.

Приклад 1. Using parse_str()

$str = "first=value&second[]=this+works&second[]=another";

parse_str($str);

echo $first; /* prints "value" */

echo $second[0]; /* prints "this works" */

echo $second[1]; /* prints "another" */


print

print - виводить рядок

Опис

print(string arg);

Виводить рядок arg у результуючу сторінку скрипта.

Також див.: echo(), printf(), flush()


printf

printf - видає форматований рядок

Опис

int printf(string format, mixed [args]...);

Видає рядок згідно з параметром (підставою) format, яка розглядається у описі функції sprintf().

Також див.: print(), sprintf(), та flush().


quoted_printable_decode

quoted_printable_decode - Транслює рядок у лапках у 8-бітний рядок

Опис

string quoted_printable_decode(string str);

Ця функція повертає 8-бітний рядок, відповідний декодованому рядку у лапках. Ця функція така ж як imap_qprint(), за винятком того, що вона не вимагає наявності IMAP модуля.

Подробиці див. у rfc2045. Кодування згідно з base64 надійніше.


quotemeta

QuoteMeta - захищає деякі символи

Опис

int quotemeta(string str);

Повертає str із символами \ перед кожним символом із цих:

. \\ + * ? [ ^ ] ( $ )

Також див.: addslashes(), htmlentities(), htmlspecialchars(), nl2br(), та stripslashes().


rawurldecode

rawurldecode - декодує URL-кодований рядок

Опис

string rawurldecode(string str);

Повертає рядок str, у якому сполука із символу відсотка (%) та наступних 2-х шістнадцяткових цифр заміняється відповідним буквеним символом. Наприклад, рядок

foo%20bar%40baz буде змінено на foo bar@baz

Також див. rawurlencode().


rawurlencode

rawurlencode - URL-кодує рядок згідно з RFC1738

Опис

string rawurlencode(string str);

Повертає рядок, у якому усі не буквено-цифрові символи, крім - _ . замінюються на знак відсотка (%) із наступними двома шестнадцятковими цифрами. Це кодування, описане в RFC1738, використовується для захисту символів від інтерпретації їх як особливих роздільників URL, та для захисту URL от перекручення системами передавання даних із перетворенням символів (як деякі e-mail системи). Наприклад, якщо ви бажаєте включити пароль у ftp URL:

Приклад 1. rawurlencode()

echo '<A HREF="ftp://user:', rawurlencode ('foo @+%/'),

'@ftp.my.com/x.txt">';

Чи якщо передаєте інформацію як частину URL:

Приклад 2. rawurlencode()

echo '<A HREF="http://x.com/department_list_script/',

rawurlencode ('sales та marketing/Miami'), '">';

Також див. rawurldecode().


setlocale

setlocale - Установлює локальну інфоормацію

Опис

string setlocale(string category, string locale);

category є рядок, що визначає категорії функцій, на які вплине рядок locale:

Якщо locale є порожнім рядком "", то категорії визначать значення змінних оточення с такими само іменами, як у вищенаведених _категорій, чи з "LANG".

Якщо locale рівна нулю чи "0", то функція нічого не змінює та повертає рядок із поточними налаштуваннями.

Setlocale повертає нові значення locale, чи false, якщо locale не підтримується операційною системою, указаний locale не існує чи категорії вказані з помилкою.


soundex

soundex - вичислює soundex ключ для рядка

Опис

string soundex(string str);

Вичислює soundex ключ для str.

Ключ soundex має таку властивість, що слова, схожі у вимові, мають однаковий soundex ключ, це може бути використане при пошуку в базах даних, якщо ви знаєте вимову, але не знаєте написання. Ця soundex функція повертає рядок довжиною 4 символи, який починається з букви.

Ця функція описана Дональдом Кнутом у книзі "The Art Of Computer Programming, vol. 3: Sorting та Searching", Addison-Wesley (1973), pp. 391-392.

Приклад 1. Soundex

soundex("Euler") == soundex("Ellery") == 'E460';

soundex("Gauss") == soundex("Ghosh") == 'G200';

soundex("Knuth") == soundex("Kant") == 'H416';

soundex("Lloyd") == soundex("Ladd") == 'L300';

soundex("Lukasiewicz") == soundex("Lissajous") == 'L222';


sprintf

sprintf - Повертає форматований рядок

Опис

sprintf(string format, mixed [args]...);

Повертає рядок, оброблений згідно з рядком-формою format. У mixed [args] містяться змінні, що будуть підставлені у рядок-форму згідно з вказівками перетворення.

У рядку-формі format містяться: звичайні символи (окрім %), що копіюються безпосередньо у рядок-результат, та вказівки перетворення, кожна з яких виконує притаманні їй дії. Це стосується як sprintf() так і printf()

Кожна вказівка перетворення починається із символу % та складається з таких елементів у зазначеному порядку:

 1. Необов'язковий. Це може бути символ пропуску чи 0 (символ нуля). За замовчуванням заповнюється символами пропуску. Якщо вказуємо інший символ, то перед ним треба вставити одинарну лапку (').
 2. Необов'язкова вказівка вирівнювання, щоб розташувати змінну у полі ліворуч чи праворуч. Ця вказівка дозволяє отримати рівний стовпчик при застосуванні декількох функцій sprintf підряд. Мовчки змінна виводиться праворуч, якщо поставити символ "- ", то ліворуч.
 3. Необов'язкова вказівка ширини, щоб задати мінімальну ширину поля у, яке буде виводитися рядок. Ширина задається числом символів.
 4. Необов'язкова вказівка точності, що вказує скільки десяткових знаків числа вивести. Ця вказівка діє лише на тип double. (Ще одна корисна функція для формованого виводу чисел number_format().)
 5. Вказівка типу, що показує як опрацьовувати змінну. Можливі вказівки:

% - вивести символ відсотка. Змінна не потрібна.

b - опрацювати змінну як integer та вивести як двійкове число.

c - опрацювати змінну як integer та вивести як символ із ASCII значенням.

d - опрацювати змінну як integer та вивести як десяткове число.

f - опрацювати змінну як double та вивести як число з рухомою комою.

o - опрацювати змінну як integer та вивести як вісімкове число.

s - опрацювати та вивести змінну як рядок.

x - опрацювати змінну як integer та вивести як шестнадцяткове число (з малими літерами).

X - опрацювати змінну як integer та вивести як шестнадцяткове число (з великими літерами).

Також див.: printf(), number_format()-

Приклади:

Приклад 1. sprintf: числа з нулями

$isodate = sprintf("%04d-%02d-%02d", $year, $month, $day);

Пример 2. sprintf: формування грошової одиниці

$money1 = 68.75;

$money2 = 54.35;

$money = $money1 + $money2;

// echo $money will output "123.1";

$formatted = sprintf ("Усього %01.2f", $money);

// echo $formatted will output "Усього 123.10"


strchr

strchr - Знаходить першу появу символу.

Опис

string strchr(string haystack, string needle);

Ця функція є псевдонімом для функції strstr(), та цілком тотожна їй.


strcmp

strcmp - Двійкове порівняння рядків (безпечне)

Опис

int strcmp(string str1, string str2);

Повертає число менше нуля, якщо str1 менша ніж str2; число більше нуля, якщо str1 більша ніж str2, та 0, якщо вони рівні. Порівнюються числові коди абетки.

Це порівняння враховує малі та великі літери.

Приклади:

фіва = фіва
фівб > фіва
ФІВА < фіва
цей довгий рядок < я
фіваa > фіва

Також див.: ereg()-, substr(), та strstr().


strcspn

strcspn - Повертає довжину початкового сегмента, що не має вказаних символів

Опис

int strcspn(string str1, string str2);

Повертає довжину початкового сегмента рядка str1, що не містить будь-які символи з str2.

Також див. strspn().


stripslashes

StripSlashes - вилучає символи \ із рядка

Опис

string stripslashes(string str);

Повертає рядок, у якому вилучені символи \. (Замість \А буде А й так далі). Подвійні \\ замінюються на \.

Також див. addslashes().


strlen

strlen - Повертає довжину рядка

Опис

int strlen(string str);

Повертає число символів у рядку str.


strpos

strpos - Знаходить першу появу вказаного рядочка у рядку .

Опис

int strpos(string skyrta, string golka, int [offset]);

Повертає номер позиції першої появи рядочка golka у рядку skyrta. На відміну від strrpos(), ця функція може розглядати рядок як параметр golka, тож увесь рядок буде використаний.

Якщо golka не знайдена, то повертається false.

Якщо golka не є рядком, то вона перетворюється у десяткове число та розглядається як числове значення символу.

Необов'язковий параметр offset дозволяє визначити, з якого символу у рядку skyrta починати пошук. Позиція все одно повертається відносно початку рядка skyrta.

Також див.: strrpos(), strrchr(), substr(), та strstr().


strrchr

strrchr - Повертає частину рядка від останнього заданого символу у рядку

Опис

string strrchr(string skyrta, string golka);

Знаходить номер позиції останньої появи символу golka у рядку skyrta та повертає частину рядка від цієї позиції до кінця.

Якщо golka не знайдена, то повертається false.

Якщо golka є рядок, то використовується перший символ рядка.

Якщо golka не є рядком, то вона перетворюється у число та розглядається як числове значення символу.

Приклад 1. strrchr()

// отримати останню теку з $PATH

$dir = substr( strrchr( $PATH, ":" ), 1 );

// отримати усе після останнього символу нового рядка

$text = "Line 1\nLine 2\nLine 3";

$last = substr( strrchr( $text, 10 ), 1 );

( у $last буде "Line 3" )

Також див.: substr() и strstr().


strrev

strrev - Перевертає рядок

Опис

string strrev(string string);

Повертає рядок string прочитаний ззаду наперед.


strrpos

strrpos - Знаходить останню появу заданого символу у рядку

Опис

int strrpos(string skyrta, char golka);

Повертає номер позиції останньої появи символу golka у рядку skyrta. golka має бути символом. Якщо golka є рядок, то використовується перший символ рядка.

Якщо golka не знайдена, то повертається false.

Якщо golka не є рядком, то вона перетворюється у десяткове число та розглядається як

числове значення символу.

Також див.: strpos(), strrchr(), substr(), та strstr().


strspn

strspn - повертає довжину початкового сегмента, символи якого є у зразку

Опис

int strspn(string str1, string str2);

Повертає довжину початкового сегмента str1, який містить лише символи з str2.

Також див.: strcspn().


strstr

strstr - Знаходить першу появу рядочка у рядку

Опис

string strstr(string skyrta, string golka);

Повертає частину рядка skyrta від першої появи рядочка golka та до кінця.

Якщо параметр golka не найдений, то повертається false.

Якщо параметр golka не є рядком, то він перетворюється у ціле число та розглядається як числове значення символу.

Також див.: strrchr(), substr(), и ereg()-.


strtok

strtok - Видає чергове слово з рядка.

Опис

string strtok(string arg1, string arg2);

strtok() використовується для розділення рядка. Тобто рядок типа "Це рядок для прикладу" ви можете розділити на окремі слова, якщо вкажете пробіл як роздільник.

Приклад 1. strtok()

$string = " Це рядок для прикладу";

$tok = strtok($string," ");

while($tok) {

echo "Word=$tok<br>";

$tok = strtok(" ");

}

Майте на увазі, що рядок для розділення arg1 вказується лише при першому виклику функції strtok. Для видачі чергового слова функції strtok потрібен лише роздільник arg2, бо функція пам'ятає останню позицію. Щоб почати заново чи для розділення нового рядка потрібно викликати strtok із параметром рядка arg1. Можна вставити декілька символів роздільника в параметр arg2, рядок буде розділятися при виявленні будь-якого з цих символів..

Зверніть увагу на те, що слово у рядку може бути рівним "0". Це буде означати false в умовних виразах, наприклад, вищенаведений while($tok) завершиться на слові 0.

Також див.: chunk_split() и explode().


strtolower

strtolower - Змінює прописні (великі) букви на рядкові (малі)

Опис

string strtolower(string str);

Повертає рядок string з усіма буквами, перекладеними у нижній регістр

Пам'ятайте, що абетка визначається поточним оточенням (локаль). Перевірте, як обробляються букви є, ї чи букви з умлаутами.

Також див.: strtoupper() и ucfirst().


strtoupper

strtoupper - Змінює малі літери на великі

Опис

string strtoupper(string string);

Повертає рядок string з усіма літерами, переведеними у верхній регістр.

Пам'ятайте, що абетка визначається поточним оточенням (локаль).

Також див.: strtolower() та ucfirst().


str_replace

str_replace - замінює вказані рядочки іншими

Опис

string str_replace(string pagane, string garne, string skyrta);

Ця функція замінює всі рядочки pagane на рядочок garne у рядку skyrta. Якщо вам не потрібні складні заміни, завжди використовуйте цю функцію замість ereg_replace()-.

Приклад 1. str_replace()

$bodytag = str_replace("%body%", "black", "<body text=%body%>");

Ця функція двійково-безпечна.

Також див.: ereg_replace().


strtr

strtr - замінює вказані символи

Опис

string strtr(string str, string from, string to);

Ця функція переглядає рядок str та міняє кожен символ із рядка from на символ із рядка to, який стоїть у той же позиції.

Якщо рядки from та to мають різну довжину, то додаткові символи довшого рядка не використовуються.

Приклад 1. strtr()

$addr = strtr($addr, "дец", "aao");

Також див.: ereg_replace().


substr

substr - Повертає частину рядка

Опис

string substr(string string, int vid, int [skilky]);

Ця функція повертає частину рядка string, яка визначається підставами vid (початок) та skilky (довжина).
Якщо підстава vid додатна, то рахуємо з початку рядка
string. Починаємо рахувати з 0.
Приклади:
substr( "0123456789", 1 ) дає :123456789
substr( "0123456789", 2 ) дає :23456789

Якщо підстава vid від'ємна, то рахуємо з кінця рядка
string. Починаємо рахувати з 1.
Приклади:
substr( "0123456789", -1 ) дає :9
substr( "0123456789", -2 ) дає :89

Якщо підстава skilky вказана і вона додатна, то вона визначає скільки символів увійдуть у здобуток від початку, який визначила підстава vid. Та не більше, ніж залишилося до кінця рядка.
Приклади:
substr( "0123456789", 2, 3 ) дає :234
substr( "0123456789", 5, 8 ) дає :56789
substr( "0123456789", -1, 2 ) дає :9
substr( "0123456789", -2, 2 ) дає :89
substr( "0123456789", -3, 2 ) дає :78
substr( "0123456789", -3, 4 ) дає :789
substr( "0123456789", -3, 44 ) дає :789
substr( "0123456789", -4, 3 ) дає :678

Якщо підстава skilky вказана і вона від'ємна, то вона вказує скільки символів від кінця рядка string не увійдуть у здобуток.
Приклади:
substr("0123456789", 4, -1) дає :45678
substr("0123456789", 4, -2) дає :4567
substr("0123456789", 4, -3) дає :456
substr("0123456789",4, -4) дає :45
substr("0123456789",4, -8) дає :
substr("0123456789", -4, -1) дає :678
substr("0123456789", -4, -2) дає :67
substr("0123456789", -4, -3) дає :6
substr("0123456789",-4, -4) дає :
substr("0123456789",-4, -8) дає :

Також див.: strrchr() и ereg().


trim

trim - Відсікає пробіли с початку та з кінця рядка

Опис

string trim(string str);

Ця функція відсікає пробіли з початку й з кінця рядка та повертає обрубаний рядок.

Також див.: chop() и ltrim().


ucfirst

ucfirst - Робить великою першу літеру рядка

Опис

string ucfirst(string str);

Робить великим перший символ рядка str, якщо цей символ є літерою.

Треба пам'ятати, що абетка визначається поточним оточенням (локаллю).

Наприклад, в англійській локалі символ "є" не вважається літерою.

Також див.: strtoupper() и strtolower().


ucwords

ucwords - Робить великими перші символи кожного слова у рядку.

Опис

string ucwords(string str);

Робить великими перші символи кожного слова у рядку str, якщо цей символ є літерою.

Також див.: strtoupper(), strtolower() та ucfirst()

  Логін:
  Пароль:
Книга Фріланс на західному ринку
Книга Фріланс на західному ринку

APServer | SiMan CMS | Лічильник відвідувань | Тека сайтів | Рейтинг | Форум | Download | Шаблони сторінок | Посібник Smarty | Підручник PHP | Статті/Огляди